Make an Appointment

714-456-7890

Dịch Vụ Thông Dịch Viên

Chương trình Dịch Vụ Ngôn Ngữ tại UCI Health cung cấp các dịch vụ thông ngôn cho tất cả bệnh nhân và người thân của họ

Thông ngôn cho Ngôn Ngữ Ký Hiệu của Mỹ (American Sign Language-ASL) có sẵn qua hệ thống video trên màn ảnh, 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Trên 200 ngôn ngữ sẵn sàng thông ngôn qua đường điện thoại, và 26 ngôn ngữ được thông ngôn qua hệ thống video trên màn ảnh, 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Chúng tôi cũng có nhân viên thông dịch viên y khoa nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt hiện diện

Thông dịch viên nói tiếng Tây Ban Nha làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 6:30 a.m. to 6:30 p.m.

Thông dịch viên nói tiếng Việt làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7:30 a.m. to 4 p.m.

Xem chính sách Dịch vụ Ngôn ngữ ›

Make an Appointment

714-456-7890

In this Section...